Balcos hållbarhetsarbete

Världen står inför många miljöutmaningar. Att bekämpa klimatförändringarna och uppnå målen i Parisavtalet är en av vår tids största utmaningar.

Som ledande inom vår bransch behöver vi ta vårt ansvar och bidra genom att minska vår verksamhets klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att energieffektivisera våra produktionsenheter och minska våra CO2-utsläpp.

Vår målsättning är att Balco ska leverera klimatsmarta produkter med så liten klimatpåverkan som möjligt till marknaden – och att vara ledande inom miljöarbetet inom vår bransch.

Nyckeln till detta är att effektivisera våra processer, använda material och metoder som ger minsta möjliga miljöbelastning samt minimera klimatpåverkande utsläpp till luft, mark och vatten.

Balco arbetar kontinuerligt för att vara ledande inom miljöarbetet inom sin bransch.

Vår utvecklingsavdelning strävar efter att använda den bästa tekniken för att göra våra produktionsenheter mer energieffektiva och med mindre miljöpåverkan varje år.

Exempel på Balcos pågående hållbarhetsarbete.

• Balco har installerat solpaneler på sitt huvudkontor i Växjö. Dessa solpaneler är en del av vårt klimatarbete och genererar cirka 38 000 kWh per år

• Från och med början av 2021 gick Balco AB över till Hydro REDUXA, ett aluminium framställt från förnybara energikällor och ny, energireducerande produktionsteknik. Den nya produktionsmetoden innebär en minskning av CO2e-utsläppen med 50% jämfört med den tidigare tillverkningsprocessen. Nästa steg är att börja använda återvunnet aluminium

• Balco använder betong med 16% slagg. Slagg är en avfallsprodukt som uppstår vid tillverkning av stål, som kan återbrukas vid framställandet av betongen – och gör den på så sätt mer miljövänlig.

• Merparten av det material som används i tillverkningen kan återvinnas.

Fördelar med inglasade balkonger från Balco

Balco-metoden ger bättre ekonomi och bidrar till ökad trivsel för de boende. Balkongerna håller i över 90 år och ger en energibesparing som leder till minskat klimatavtryck.

Lägre energikostnader genom Balcos hållbarhetsarbete

Minska energikostnaderna:

Inglasade balkonger minskar fastighetens uppvärmningskostnader med upp till 20 %.

Skydd mot väder och vind

Skydda fasader:

Livslängden på en inglasad balkong från Balco är över 50 år och, med visst underhåll, upp till 90 år, jämfört med en oskyddad betongplatta på öppen balkong. Inglasade balkonger skyddar inte bara fasaden, de minskar även behovet av underhåll av fönster och dörrar.

Förbättrat inomhusklimat

Förbättra inomhusklimatet: 

Inglasade balkonger värmer luften innan den kommer in i en lägenhet. Detta har en positiv effekt på det termiska inomhusklimatet.

Medlemskap och certifieringar

Balco medlem UN Global Compact

UN Global Compact

Balco Group har anslutit sig till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Koncernen uttalar sig därmed tydligt i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar. Om vi ska nå målen för Agenda 2030 är det allas ansvar att engagera sig och delta. Genom UN Global Compact får vi tillgång till utbildningsmaterial och ett stort nätverk av aktörer som är med och gör skillnad i vår tids viktigaste fråga.

Balco medlem Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Eftersom Balco Group är balkongbranschens största aktör ser vi ett stort värde i att kunna ta del av organisationens kompetens och att vara med och påverka frågor som rör det vi kallar ”gröna byggnader”. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning verkar Sweden Green Building Council för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Inom SBGC finns experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar mot samma mål

Balco medlem Nasdaq

Nasdaq ESG Transparency Partner

Certifiering utfärdad av Nasdaq, vilket ur ett samhällsperspektiv visar på engagemang och transparens kring hållbarhetsfrågor. Vi anser det viktigt att vi som offentligt bolag tydliggör att vi är stolta över vår verksamhet och att vi välkomnar externt intresse för vad vi faktiskt gör i frågor som rör miljö, sociala frågor och hur företaget styrs.


Totalentreprenad – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Balco i Norge, Balco i Danmark, Balco i Finland, Balco i England, Balco i Tyskland, Balco i Polen och Balco i Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.