Menu

Språk:

BALCO BÖRSNOTERAS

Balco Group AB, en ledande leverantör av balkonglösningar i Nordeuropa och bolagets ägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier.

 

Styrelsen för Balco har samtidigt ansökt om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 6 oktober 2017.

 

Kenneth Lundahl, VD, Balco, kommenterar:

”Balco är ett tillväxtbolag med en ledande position på den snabbt växande nordeuropeiska balkongmarknaden. Vi är en nischspelare som tillhandahåller attraktiva helhetslösningar och som skapar kundvärde genom innovativa produkter, en unik säljprocess och dedikerade medarbetare. Balco fyller 30 år i år och jag kan konstatera att tillväxtresan bara har börjat. En notering är en viktig milstolpe för Balco. Genom en ny ägarstruktur får vi möjligheten att fortsätta bygga framtidens bästa balkonglösningar, att utbilda fler potentiella kunder om Balco-metodens fördelar, samt expandera och ta del av den enorma marknadspotentialen. Vi i ledningen och styrelsen ser fram emot att fortsätta vår resa som ett börsnoterat bolag och skapa värde för såväl befintliga som nya aktieägare.”

Sedan Balco grundades år 1987 i Växjö i Sverige har bolaget utvecklats från att vara en lokal produktorienterad leverantör av betongbalkonger till en ledande marknadsorienterad leverantör av inglasade balkonglösningar. Balco erbjuder primärt kundanpassade och innovativa balkonglösningar under eget varumärke till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan och byggföretag. Balco är verksamt på sina huvudmarknader, som utgörs av Sverige, Danmark och Norge, samt i övriga marknader som utgörs av Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Balcos kärnkompetens är att leverera inglasade balkonger och balkonglösningar, främst på renoveringsmarknaden och mot bostadsrättsföreningar. Bolaget är specialiserat på att byta ut befintliga balkonger mot nya inglasade balkonger enligt den så kallade Balco-metoden. Metoden medför många fördelar för kunden, såsom exempelvis lägre energikostnader, ökad levnadsstandard och värdeökning på fastigheten. Balco har en framgångsrik säljprocess, som innebär att bolaget tar ett helhetsansvar och lotsar kunden genom hela byggnadsprocessen från projektplanering till genomförd slutbesiktning och eftermarknadsservice. Bolaget är en av få kompletta balkongleverantörer på dess huvudmarknader som har förmågan att tillhandahålla kundanpassade och högkvalitativa balkonglösningar oavsett beställningsstorlek och komplexitet med kort leveranstid.

Balco har sedan starten expanderat till flera europeiska länder och har idag 18 säljkontor i sju länder. Bolaget har tre helägda produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Polen samt delägande i en polsk strategisk underleverantör som tillsammans med den stora säljstyrkan utgör den plattform från vilken Balco levererar sina balkonglösningar till kunder runtom i Nordeuropa. Bolaget har gjort betydande investeringar i sin operationella plattform vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i både omsättning och resultat.

Balco är idag marknadsledande på balkongmarknaden på dess huvudmarknader. På bolagets övriga marknader har Balco en stark utmanarposition.

Balcos starka marknadsposition inom segmentet renovering i kombination med dess högkvalitativa balkonglösningar, operationella plattform och positiva underliggande marknadstrender har bidragit till en gynnsam utveckling under de senaste åren. Under perioden 2014 till tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Koncernens omsättning ökat från 568,4 MSEK till 929,0 MSEK och justerad EBIT ökat från 41,0 MSEK till 109,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning i justerad EBIT-marginal från 7,2 procent till 11,8 procent. Det gör Balco till en av de mest lönsamma aktörerna på balkongmarknaden.

För mer information klicka här >>>

 

In English:

Balco Group AB, a leading provider of balcony solutions in Northern Europe, and the owners of the Company have decided to diversify the shareholder base by a sale of existing shares. The Board of Directors of Balco has therefore applied for the Company’s shares to be listed on Nasdaq Stockholm. The Prospectus is announced today and the first day of trading is expected to be 6 October, 2017. 

Kenneth Lundahl, CEO of Balco, comments:

“Balco is a growth company with a leading position in the rapidly growing Northern European balcony market. We are a niche player providing attractive turnkey solutions and create customer value through innovative products, a unique sales process and dedicated employees. Balco turns 30 years this year and I can say that the growth journey has only just begun. A listing is an important milestone for Balco. Through new ownership structure, we are given the opportunity to continue building the future’s best balcony solutions, educate more potential customers about the benefits of the Balco-method as well as expanding and take part of the huge market potential. We in the management and Board of Directors are looking forward to continue our journey as a listed company and creating value for existing as well as new shareholders.”

Since Balco was founded in 1987 in Växjö, Sweden, the Company has grown from being a local product-oriented supplier of concrete balconies into a leading market-oriented supplier of glazed balcony solutions. Balco primarily offers customised, innovative balcony solutions under its own brand to tenant-owner associations, private landlords, the public housing sector and construction companies. Balco operates on its Main Markets, which comprise Sweden, Denmark and Norway, as well on its Other Markets, which comprise Germany, Finland, the UK and the Netherlands.

Balco’s core expertise is in delivering glazed balconies and balcony solutions, primarily on the renovation market and to tenant-owner associations. The company is specialised in replacing existing balconies with new glazed balconies in accordance with the Balco-method. The method provides many advantages for the customer, such as lower energy costs, enhanced living standard and an increase in the value of the property. Balco has a successful sales process which means that the Company assumes overall responsibility and guides the customer through the entire construction process, from project planning to concluded final inspection and aftermarket service. The Company is one of few complete balcony suppliers on its Main Markets who has the ability to provide customised and high-quality balcony solutions, irrespective of order size and complexity, with short delivery times.

Since its inception, Balco has expanded to several European countries and has today 18 sales offices in seven countries. The Company has three wholly-owned production facilities in Sweden, Denmark and Poland, and is part-owner of a strategic Polish subcontractor which, together with the large sales force, constitutes the platform from which Balco delivers its balcony solutions to customers around northern Europe. The Company has made significant investments in its operational platform, thereby creating positive conditions for continued growth in both sales and earnings.

Balco is today the market leader in the balcony market on its Main Markets. Balco is a strong challenger in the Company’s Other Markets.

Balco’s strong market position within the Renovation segment, combined with its high quality balcony solutions, operational platform and positive underlying market trends, has contributed to a positive development in recent years. During the period 2014 to the twelve-month period ending 30 June 2017, the Group’s sales increased from SEK 568.4 million to SEK 929.0 million and adjusted EBIT increased from SEK 41.0 million to SEK 109.8 million, equivalent to an increase in adjusted EBIT margin from 7.2 percent to 11.8 percent. This makes Balco one of the most profitable companies in the balcony market.

For more information click here >>>

 


Kontakta Balco

Balco är störst i Europa på inglasade- och öppna balkonger. Kontakta någon av våra säljare så får du snabb och personlig service.

Totalentreprenad – vi tar ansvar hela vägen

Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret med egen produktionsenhet ligger i småländska Växjö och vi har dotterbolag i: Balco i Norge, Balco i Danmark, Balco i Finland, Balco i England, Balco i Tyskland, Balco i Polen och Balco i Holland.

Mer information om våra öppna balkonger och inglasade balkonger.

Öppen balkong från Balco.
Öppna balkonger från Balco
Inghlasad Balkong från Balco.
Inglasad balkong från Balco

Läs om Balco och nyckeln till framgång.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få löpande information om våra produkter och lösningar för bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar.