Balkong–- och fasadrenovering

Sitter du på en dödsfälla? Den yttre miljön utsätter betongen i öppna balkonger för stora påfrestningar. Ofta har de boende ingen aning om hur dramatiskt detta kan påverka balkongens säkerhet och livslängd.

Vilken påverkan har fukt på betongen i öppna balkonger?

Väder och vind gör att målningen på den öppna balkongen flagnar vilket leder till bestående fukt i betongen. När betongplattan försuras börjar armeringsjärnen rosta, sprickor bildas och frostsprängning gör att betongbitar lossnar. Detta syns ofta i kanter och hörn.

Renovering vart 15:e år

Yttre påfrestningar innebär att en öppen balkong måste lagas ungefär vart femtonde år. Med en vanlig betongrenovering får man en balkong i samma storlek och utförande som tidigare. Det är en dyr och tidkrävande procedur som dessutom måste göras om igen inom några år.

 

Bra att veta om öppna balkonger:

 • Hur ofta balkongerna ska renoveras framgår av underhållsplanen. För säkerheten är det viktigt att den följs.
 • Om man är osäker på balkongens skick kan man utföra en konditionsbesiktning av betongplatta och räcke, kontakta Balco om du vill veta mer.
 • Ibland är renoveringsbehovet synligt för blotta ögat, men inte alltid. Titta efter färgsläpp och sprickbildningar på betongplattan.
 

renovering

Färgen flagnar och fukt tränger in i betongplattan.

Balcometoden

— ett smartare sätt att renovera balkonger

Många bostadsområden står inför stora och kostsamma renoveringsbehov. Inte bara balkongerna utan även fasad, fönster och dörrar behöver åtgärdas. Nu finns ett hållbart alternativ till traditionell kortsiktig renovering. Balcometoden är ett kostnadseffektivt sätt att hantera renoveringsbehovet för en lång tid framöver. Genom att ersätta de befintliga öppna balkongerna med nya, inglasade balkongplattor ökar inte bara trivsel och användbarhet – framtida underhåll av såväl balkonger som fasad, fönster och dörrar minimeras.

Läs mer om Balcos inglasade balkongsystem

En god investering

Med Balcos inglasade balkongsystem blir de nya balkongerna även en energismart investering. Balkonginglasningen gör att det bildas en luftspalt mellan inglasning och fasad. Effekten motsvarar cirka 5 cm traditionell tilläggsisolering. Dessutom värms tillluften upp innan den når in i lägenheten. På en fastighet där inglasningen täcker 2/3 av fasadens yta har man påvisat energibesparingar på nästan 20 procent. Med vår energitekniska lösning, Balco Klimatvägg, ökar energibesparingen ytterligare.

Balco Klimatvägg

Genom att täcka hela fasaden med en integrerad inglasning uppnår man absolut bästa effekt. De inglasade balkongerna fungerar då som ett klimatskyddande skal för fastigheten, vilket ger minskade energikostnader, minskat underhållsbehov och minskat buller från omgivningen. Denna kompletta lösning kallar vi för Balco ”klimatvägg” (climate wall).
Läs mer om Balco Klimatvägg

Balcometoden

Detta gör vi

 • Vi tar bort befintliga öppna balkonger.
 • Vi sätter upp helt nya balkongplattor. I samband med detta väljer de flesta även att få större balkonger.
 • Balkongerna får en integrerad inglasning som ger en klimatskyddande miljö i upp till 50 år.

Resultat

 • Minskade underhållskostnader.
 • Fönster och dörrar behöver inte bytas ut eftersom de hamnar i en skyddad miljö.
 • Minskad energiförbrukning (inglasning motsvarar en tilläggsisolering på 5 cm).
 • Minskat buller, större användbarhet och ökat värde.

 

Balcometoden jämfört med vanlig balkongrenovering

  Balcometoden Vanlig renovering
Fasad Alla gamla balkongplattor och räcken tas bort. Nya balkongplattor i stål och betong monteras. Integrerade inglasningar skyddar balkongerna, dvs betong, fasad, fönster och dörrar, från väder och vind och brukaren väljer själv när balkongen ska vara öppen eller stängd. Alla problem kopplade till väder och vind är lösta en gång för alla. När man ersätter de gamla räckena med en ny bröstning av glas förbättras dessutom sol- och ljusförhållandena, både på balkongen och i bostaden. Räcken underhålls och betongplattan renoveras på över- och undersida. Fasad, fönster och dörrar måste också bytas ut eller underhållas, eftersom de utsätts för väder och vind varje dag. Eventuellt tilläggsisoleras väggarna.
Underhållsekonomi De integrerade inglasningarna gör såväl balkonger som fasad, fönster och dörrar fria från underhåll i upp till 50 år. Låne-/budgetramar kan anpassas efter detta. Denna typ av underhåll måste utföras minst vart femtonde år och rymmas inom låne-/budgetramar.
Energisparing Stor förbättring. Den integrerade inglasningen motsvarar ca 5 cm tilläggsisolering vilket innebär en energibesparing på upp till 20 %. En åtgärd som är helt i linje med offentliga rekommendationer kring energibesparing i boendemiljö. Ingen förbättring.
Buller Betydlig ljudreduktion, upp till 21 dB. Ingen förbättring.
Funktion Stor förbättring, ökad kontroll över inomhusklimatet. Liten förbättring.
Användbarhet Balkongen kan nyttjas hela året. Ingen eller liten förbättring.
Estetik Åtgärden ger fastigheten ett kvalitetsmässigt och estetiskt lyft. Oförändrad.
Värdeökning Inglasade balkonger gör lägenheterna attraktivare och enklare att sälja. Detta bidrar till ett högre marknadsvärde som gör investeringen lönsam på sikt. Liten förbättring.
Sammanfattning Åtgärden har stor effekt på energibesparing, underhållsbehov, ekonomi, buller, funktion och användarvändlighet. Åtgärden reducerar behovet av framtida investeringar i fasad- och fönsterrenoveringar och innebär en värdeökning på fastigheten. Vanlig balkongrenovering måste utföras regelbundet och belastar därför kontinuerligt ekonomin. Åtgärden medför ingen energibesparing eller förbättring av funktion, buller, användarvänlighet, boendeyta, sol- och ljusförhållanden och den ökar inte värdet på fastigheten.
 

* Resultaten är hämtade från en studie av Ramböll, Skandinaviens ledande byggkonsulter (Rapporten ”Balco, tekniska studier av balkonginglasningar – Inverkan på karbonatisering och armeringskorrosion”). Enligt konsulterna på Ramböll finns en mängd viktiga skäl till varför du bör investera i inglasade balkonger från Balco som alternativ till traditionell balkong- och betongrenovering.

 

Har du råd att avstå?

Det finns en mängd viktiga skäl till varför du bör investera i inglasade balkonger från Balco.

 • Minskad korrosion
 • Risken för frostsprängning elimineras
 • Minskad energiåtgång
 • Minskade underhållskostnader
 • Ljudreducering
 • Ökat fastighetsvärde
 • Minskad omflyttning
 • Ökad säkerhet
 • Bättre inomhusklimat
 • Ett extra rum

Vill du veta mer om inglasade och öppna balkonger?

Jag vill veta mer, kontakta mig.

Störst på balkonger i Europa | Balco
WordPress Lightbox